správa nemovitostí

pouze silný může být stabilní a levný

Pravidla konání shromáždění a členských schůzí

2 Červen, 2021 - 12:16 -- Mikee
Vážení klienti,

v současné době je ztíženo konání valných hromad obchodních společností či členských schůzí družstev. Byl ovšem přijat zákon, který reaguje na dopady epidemie v oblasti právnických osob. 
V praxi může nastat situace, kdy valná hromada obchodních společností či členská schůze družstva potřebuje rozhodnout o určité otázce, avšak není možné se sejít. Pro tyto případy zákon vymezuje po dobu trvání mimořádných opatření pravidla, jak rozhodnutí přijmout, i když to není zakotveno ve stanovách. 
Konkrétně jde o možnost využití technických prostředků (např. telekonferencí) nebo rozhodování per rollam (tj. poštou či emailem). 
 
Možnost se týká obecně právnických osob, tedy např. s. r. o., a. s., družstev, spolků či např. SVJ. 
 
Platnost výše zmíněných pravidel byla prodloužena zákonem č. 460/2020 Sb. až do 30. 6. 2021.
V případě konání valné hromady, členské schůze družstva nebo voleb orgánu právnické osoby byla přijata speciální režimová opatření pro případ, kdy se na jednom místě sejde více jak 10 osob, jsou to:
- každá osoba musí mít nasazenou chirurgickou roušku nebo respirátor třídy FFP2, KN95 nebo N 95,
- osoby jsou usazené tak, aby dodržovaly vzdálenost minimálně 2 metry od sebe,
- každá osoba se při příchodu musí prokázat negativním antigenním či PCR testem, certifikátem Ministerstva zdravotnictví o provedeném očkování nebo laboratorním potvrzením o prodělané nemoci covid-19. 
 
Na tomto místě si po zadání rodného čísla a číslo občanského průkazu můžete stáhnout doklad o prodělání covid-19:
 
Krásný den,
MATY tým